ช้อปดีมีคืน 2566 – NooYoo

อ่านเนื้อหา

ช้อปดีมีคืน 2566

18.1.2023

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากนูยู สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 ได้

ช้อปที่นูยูระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566 สามารถแจ้งขอรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566”

มาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566 ให้บุคคลธรรมดา สามารถหักลดหย่อนภาษีด้วยค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 30,000 บาท หากมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาทหากมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Reciept ของกรมสรรพากร

*ทั้งนี้ ใบกำกับภาษีเต็มรูปของนูยูเป็นแบบกระดาษ สามารถใช้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566 ไม่รวมสินค้าและบริการดังต่อไปนี้
1. ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
2. ค่าซื้อยาสูบ
3. ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
4. ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
5. ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
6. ค่าบริการนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
7. ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
8. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
9. ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 1. เช่น ค่าสมาชิกต่าง ๆ
10. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ มาใช้ในการใช้สิทธิหักลดหย่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม
TAXBugnoms